UPDATE สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 3 เมษายน 2563

#UPDATE สถานการณ์ COVID-19
วันที่ 3 เมษายน 2563

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขขอย้ำเตือนประชาชนให้ช่วยกัน

💥รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

👉เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร
👉งดหรือลดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด
👉แยกสำรับอาหาร ไม่ใช้ช้อน ถ้วย ชาม แก้วน้ำร่วมกัน
👉หากมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วไปพบแพทย์ทันที

พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง ขอให้ทุกคนร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ให้มีน้อยที่สุด

#โควิด19 #Covid19 #กระทรวงสาธารณสุข
#Loveokclick #เชียงใหม่
#สถานีวิทยุเชียงใหม่