สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่
ตอนที่ 10 “โรคมะเร็ง ช่วงที่ 4”
ผักไฮโดรโปนิกส์รักษาโรคมะเร็ง?
มีคำตอบโดย ดร.สรินนา ทุมาภา
ที่ปรึกษาด้านการดูแลมะเร็ง และ ผู้ชำนาญการด้านที่ปรึกษาสุขภาพด้านการแพทย์บูรณาการแบบบูรณาการ
ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์