Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.10

Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.10
“การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)”
ความสัมพันธ์ เป็นหัวใจสำคัญข้อหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่น ซึ่งทำให้ทั้งเราและอีกฝ่ายมีความสุขมากขึ้น มาเรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ง่ายๆ กัน ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และคุณปวิชญา มูลทานิช (DJ จุ้งจา)