ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจเท่าทันสื่อ 👍 “เช็ค ชัวร์ ใช้ แชร์”