3 โรค มากับยุงลาย

3 โรค มากับยุงลาย
🦟 โรคไข้เลือดออก
🦟 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
🦟 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
#DangueFever
#โรคไข้เลือดออก
#Dengue
#กรมควบคุมโรค