“Memory Si Lanna” ปีที่ 2

“Memory Si Lanna” ปีที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
งานมอบรางวัล โครงการประกวดภาพถ่าย
สนับสนุนโดย โครงการ ธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ #สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ

โครงการประกวดภาพถ่ายฯ เปิดรับส่งผลงานภาพถ่ายประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 397 ภาพ ได้ผู้ชนะการประกวด ทั้งสิ้น จำนวน 28 รางวัล แบ่งผลงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป, กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว, อ.พร้าว

โดยเลือกมุมมองภาพถ่ายผ่านกล้องของแต่ละคน ที่ตั้งใจสื่อสารความหมายของภาพออกมาได้อย่างประทับใจ ถ่ายทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาได้งดงาม

แต่ละภาพมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และถ่ายทอดเรื่องราว และแนวคิดออกมาได้น่าสนใจแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผลงานคุณภาพที่ผ่านความตั้งใจอย่างมากในการส่งภาพเข้าประกวด

โครงการนี้ถือได้ว่ามีส่วนช่วยในการปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้หันมาตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้คงความสมบูรณ์อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ในเขตพื้นที่ #อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

#เครือเจริญโภคภัณฑ์
#MemorySiLanna