โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Chiangmai Ram Hospital จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม Chiangmai Ram Hospital
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
“ Safety body fit แผนกปฐมวัย 2562 ”
แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ
✨การส่งเสริมสุขภาพ
✨การป้องกันโรค
✨การดูแลรักษา
✨การฟื้นฟูสภาพร่างกาย

ตลอดงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนต่างได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
#โรงพยายาบาลเชียงใหม่ราม