โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สอจร.เชียงใหม่ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และทีม Love ok click 96.75 MHz. ได้จัดกิจกรรม อบรมในโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
โดย มีนักเรียนจาก #โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย และ #วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี