โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตด้านความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลกับการรับมืออาชญากรรมบนโลกออนไลน์

“โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตด้านความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลกับการรับมืออาชญากรรมบนโลกออนไลน์”
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการนี้ได้รับเกียรติจากนางทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่
กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและโซเซียลมีเดีย จึงจัดทำโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตด้านความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลกับการรับมืออาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ให้กับนักศึกษา กศน.จำนวน 150 คน ในเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 16 ตำบล มูลนิธิเพื่อการศึกษาประกายแสง โรงเรียนจิตร์ภักดี ค่ายทหาร มทบ.33 และค่ายทหาร ร.7 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและโซเซียลมีเดียได้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีและโซเซียลมีเดีย เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ข้อกฎหมายและบทลงโทษที่ควรรู้ ฐานที่ 2 กรณีศึกษาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์ ฐานที่ 3 การรู้เท่าทันข่าวลวง Fake News ฐานที่ 4 สร้างสรรค์สื่อการป้องกันภัยจากไซเบอร์