แนวทางการปฏิบัติ การเดินทางข้ามเขต

แนวทางการปฏิบัติ การเดินทางข้ามเขต 🚧🗺
.
สายด่วน โควิด-19
• 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
• 1667 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19
• 1422 กรมควบคุมโรค
• 1323 กรมสุขภาพจิต