เปิดตัว ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น เปิดตัว ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค อย่างเป็นทางการ ผ่านระบบ zoom
โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดศูนย์
ผลการดําเนินเด่นในช่วงที่ผ่านมาของศูนย์ ผลงานด้านการรับ เรื่องร้องเรียน จากแกนนําองค์กรผู้บริโภคที่เฝ้าระวัง และเฝ้าระวังทางออนไลน์ และมีผู้บริโภคร้องเรียนผ่าน เพจของหน่วยงานประจําจังหวัด ในช่วงเดือน มค.2561- พค.2564 รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 436 ราย อันดับหนึ่งคือด้านอาหาร ยา เครื่องสําอางผลิตภัณฑ์สุขภาพจํานวน 202 ราย บริการสาธารณะจํานวน 141 ราย สินค้าบริการทั่วไปจํานวน 57 ราย บริการสุขภาพและสาธารณสุขจํานวน 26 ราย อสังหาริมทรัพย์(ที่อยู่อาศัย) จํานวน 6 ราย ด้านการเงินการธนาคารจํานวน 2 ราย สื่อและคมนาคม จํานวน1รายและอื่นๆจํานวน1รายสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของเครือขา่ยองค์กรผู้บริโภค ปัจจุบันมีองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 22 องค์กร และรวมตัวกันจัดตั้งเกิดสภาผู้บริโภคจังหวัด เชียงใหม่โดยมีโครงสร้างกลไกสภาและมหีน่วยงานประจําจังหวัดทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาให้กับสภา ผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งนี้ เป็นการเปิดศูนย์ อย่างเป็นทางการ จึงขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารร่วมกันเพื่อเกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง
สามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ผ่าน นางลําดวน มหาวัน หัวหน้าหน่วยงานประจําจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของ ผู้บริโภค เลขที่ 111 หมู่ 5 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 089-6331638 หรือ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่
#สภาองค์กรของผู้บริโภค