สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คณะกรรมการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.), ร่วมกับ
กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “เชียงใหม่ ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สถานบริการหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถไปบนท้องถนน
2. เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในความห่วงใยด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานบริการและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เข้าไปรับบริการ
4. เพื่อให้ผู้อื่นที่มาเที่ยวสถานบริการหรือร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไม่ขับ