การหาหนทางสู่ “การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเชียงใหม่” อย่างทัดเทียม

การหาหนทางสู่ “การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเชียงใหม่” อย่างทัดเทียม
ร่วมเวทีสภาผู้บริโภคเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565
📌 หัวข้อ “การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่”
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.30 น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงาน และผ่านระบบ zoom meeting
– กล่าวเปิดสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางมลวิภา ศิริโหราชัย ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
– เลขานุการสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอกติกาข้อตกลงร่วมในระหว่างประชุม ให้หน่วยงานและภาควิชาการให้ข้อมูลตอบคำถาม ให้ข้อเสนอแนะองค์กรละ 7 นาที
– นางอัญชลี สุใจคำ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต1 (ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่) กล่าวสรุปประเด็นขอเปิดสภาผู้บริโภคเรื่อง “การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเขตเมืองเชียงใหม่”
– นำเสนอประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง โดย
คุณจินตนา สันถวเมตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่
นายภาคภูมิ ธาวงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่
นายนิวัตร สุวรรณพัฒนา นักวิชาการ COVID Team North : CTN
นางสาวกิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ จากผู้ร้องเรียน 50(5)
– ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม
– เลขานุการสรุปประเด็นสภาผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2565
“แนวทางความร่วมมือในการทำงานเพื่อเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่”
รับชมย้อนหลังที่ : https://fb.watch/dN4aw9Q8NC/
#หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ #สภาองค์กรของผู้บริโภค
#ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
#หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน