สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร

📢✨ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
กำหนดจัดงาน #มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2565
🗓 ในระหว่างวันที่ 29-31กรกฎาคม 2565
📍 ณ มีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
• เพื่อประชาสัมพันธ์การบริโกคผลไม้อัตลักษณ์
ภาคใต้รสชาติดี คุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยได้
มาตรฐานรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ไม่
ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ
จำปาดะ และผลไม้อื่นๆอีกมากมาย
• โดยในงานจะประกอบไปด้วยการจำหน่ายผล
ไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
14 จังหวัดภาคใต้ การจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ
จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 🏆👍🏼
สินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา
ทุเรียนทรายขาว จังหวัดปัตตานี ทุเรียนบางนรา
จังหวัดนราธิวาส และอื่นๆ อีกมากมาย รวม 30
บูธ และพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
เช่น แข่งข้นกินผลไม้ ✨ จำหน่ายผลไม้ในราคา
พิเศษ (นาทีทอง)
#loveokclick