สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้กับวิทยากรสื่อนักจัดรายการวิทยุ ที่ผ่านการอบรมความรู้ รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์อันตราย เพื่อเป็นวิทยากรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ครู ก และ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกอบคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สภาองค์กรของผู้บริโภค ,นายกสมาคม นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่, ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่, ประธานชมรมสื่อออนไลน์ ,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และเครือข่ายสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นเกียรติในงาน
บทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดำเนินกิจกรรม 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน 2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3. ด้านการสร้างความตระหนักแก่สื่อมวลชนในการโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ 4. ด้านการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา สื่อโฆษณาที่ไม่ถูกต้องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานจาก กสทช ,เครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายสถานีวิทยุ ตามโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ การบูรณาการหลายภาคส่วนทำให้สามารถจัดการปัญหาอื่นๆได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานเพลง “โฆษณาชวนเชื่อ” ที่แต่งทำนองและขับร้อง โดยศิลปินวงเดอะเพอะ ที่จะเผยแพร่ให้สาธารณะรับฟังต่อไป