สัมภาษณ์สด นายแพทย์ ธีรวุฒิ โกมุทบุตร และ อาจารย์อารีย์ จารุภูมิ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

สัมภาษณ์สด
นายแพทย์ ธีรวุฒิ โกมุทบุตร และ
อาจารย์อารีย์ จารุภูมิ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โครงการมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ขับขี่และซ้อนท้าย และคาดเข็มขัดนิรภัยผู้ขับและผู้โดยสารรถยนต์
โดยสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงใหม่