วันพระราชพิธีพืชมงคล 🐂🐂✨

วันพระราชพิธีพืชมงคล 🐂🐂✨
#วันเกษตรกร 🌾🌴🌳ประจำปี
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน