วันประกันชีวิตแห่งชาติ

“วันประกันชีวิตแห่งชาติ”
ด้วยวันที่ 31 กรกฏาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “วันประกันชีวิตแห่งชาติ” โดยทางสมาคมประกันชีวิตไทย สำนักงาน คปภ. สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และกองทุนประกันชีวิต เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน โดยมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทุกปี
สำหรับปี 2565 นี้ ทางคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คปภ.ภาค1 จังหวัดเชียงใหม่ และรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดให้มีการปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการทำประกันชีวิต และวินาศภัยรอบคูเมืองเชียงใหม่ รวมถึงอำเภอใกล้เคียงในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
โดยมีท่าน ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ คุณกาญจนา ศรีคราม และท่านอุปนายกส่วนภูมิภาค THAIFA คุณประสิทธิ์ โรจนาภากุล มาร่วมเปิดงาน พร้อมทั้งพลังตัวแทนประกันชีวิตจากทุกบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้น ณ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่