จัดตั้งคณะกรรมการ สภาอาหารสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ CMHFC

จัดตั้งคณะกรรมการ สภาอาหารสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ CMHFC
สภาอาหารสุขภาพเชียงใหม่เปิดประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนมาตรการ กฎหมายหรือนโยบาย และกิจกรรมด้านอาหารสุขภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
สภาอาหารสุขภาพเชียงใหม่เป็นการรวมตัวของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารสุขภาพหลากหลายด้านตลอดห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการแปรรูป ด้านตลาดและการกระจายอาหาร ด้านการจัดการทรัพยากรที่เป็นปัจจัย การผลิต ด้านการจัดการของเสียในการผลิต แปรรูป ตลาด และด้านการบริโภค รวมถึงภาคีวิชาการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตระหนักในเรื่องอาหารว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญและพลเมืองควรเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการกำหนดนโนบายด้านอาหารสุขภาพของเมืองร่วมกับภาครัฐและท้องถิ่น ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนความเห็นของกลุ่มองค์กรคนขับเคลื่อนงานด้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC) , สภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ , สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เครือข่ายเขียวสวยหอม , CEA เชียงใหม่ (TCDC) , ชมรมตลาดสด และโครงการสุเทพกินอยู่ปลอดภัย ได้มีความเห็นร่วมกันว่าเชียงใหม่ควรมี สภาอาหารสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดถึงการกำหนดและผลักดันนโนบายด้านอาหารสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนจึงมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระบบอาหารสุขภาพ อาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของสภาอาหารสุขภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน การดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสุขภาพ เป็นกลไกในตรวจสอบ แก้ไข หนุนเสริมระบบอาหารสุขภาพเชียงใหม่ให้เป็นอาหารสุขภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานระบบอาหารสุขภาพของเมืองเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
โดยเป้าหมายสภาอาหารสุขภาพเชียงใหม่ คือ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาวะที่ดี มีความสุข
——————————————————————————————
สถานีวิทยุ Love OK Click 96.75
📻 FM. 96.75 MHz. 💖
🎧 รับฟังออนไลน์ Website : www.loveokclick.com
——————————————
#Loveokclick
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่
#สี่แยกหนองหอย
——————————————
E-mail :oknews9675@gmail.com
📍 236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น(สี่แยกหนองหอย) หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000