จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในตัวเมืองและพื้นที่รอบนอก แทบไม่มีผู้คนออกมาสัญจรในยามค่ำคืน ภายหลังจากทางจังหวัดเชียงใหม่ได้สนองนโยบายของรัฐบาล

#จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในตัวเมืองและพื้นที่รอบนอก
แทบไม่มีผู้คนออกมาสัญจรในยามค่ำคืน ภายหลังจากทางจังหวัดเชียงใหม่ได้สนองนโยบายของรัฐบาล

โดยห้ามประชาชนออกจากเคหะสถานหรือที่พัก ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
👉ผู้ปฎิบัติงานด้านการแพทย์
👉การธนาคาร
👉ผู้เข้าออกเวรผลัดกลางคืน
👉ผู้เดินทางมาจากหรือไปท่าอากาศยาน
👉เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งต่างๆ
👉ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พัสดุภัณฑ์ ขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าหรือส่งออก ขนย้ายประชาชนไปสู่พื้นที่ควบคุม

📌 ( โดยมีเอกสารรับรองความจําเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับ สินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 1) หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ๆ โดยได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่)

‼️หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ