จังหวัดเชียงใหม่ประกาศขยายระยะเวลาปิด‼️

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศขยายระยะเวลาปิด‼️
⭐️ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งปลิกและส่ง
⭐️ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา

📌ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 16 / 2563