“คสช.กำลังจะกลับมา” รับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

“คสช.กำลังจะกลับมา” รับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
คสช.กำลังจะกลับมา รับสมัครกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
คสช. ชุดปัจจุบันจะครบวาระ 4 ปีลงแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงขอเชิญชวนท่านที่พร้อมจะเข้ามาร่วมสานต่อการทำงานสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคน โดยสมัครเข้ารับเลือกเป็น กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ภาคส่วน ได้แก่
1. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
2. กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
3. กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับสมัคร 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2566
ตามมาตรา 13 และมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ “คสช.” มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กำกับและติดตามผลการดำเนินงาน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สมัครและดูรายละเอียดเรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลา เพิ่มเติม https://nhc.nationalhealth.or.th/

คลิป : สัมภาษณ์ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOIJt6v-DI
#กรรมการสุขภาพแห่งชาติ #สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ #สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ