คนเจียงใหม่ รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยา

คนเจียงใหม่ รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยา
ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
ณ ลานกิจกรรม Think Park ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดย คุณ พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรชำนาญการ
#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่