การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโฆษณา

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโฆษณา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายรัฐ สื่อ ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 11 กันยายน 2566ณ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคประชาชน รู้เท่าทันสื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอันตราย ตลอดจนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโดยการส่งต่อข้อมูลให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการ
2.เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานและการจัดการปัญหาโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต้องสงสัยในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3.ภาคีเครือข่ายประชาชน มีส่วนร่วมในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส และเผยแพร่
ข้อมูลเตือนภัยเร่งด่วน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสุขภาพทางสื่อต่างๆ
โดยพื้นที่นำร่อง 11 อำเภอ ได้แก่
1.อำเภอเมือง
2.อำเภอสันกำแพง
3.อำเภอสันป่าตอง
4.อำเภอดอยหล่อ
5.อำเภอหางดง
6.อำเภอสันทราย
7.อำเภอฝาง
8.อำเภอฮอด
9.อำเภอจอมทอง
10.อำเภอเชียงดาว
11.อำเภอดอยสะเก็ด
ทั้งภาครัฐ เครือข่ายประชาชน เครือข่ายสื่อ เครือข่ายสถาบันศึกษา
พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดการยาและผลิตภัณฑ์ไม่ปลิดภุยในชุมชน
และมีการนำเสนอผลงานการจัดอบรมณ์ให้ความรู้ภัยอันตรายผลิตภัณฑ์สุขภาพในหลายภาคส่วนที่ผ่านมา
1.อบรมแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่
2.อบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคตำบลข่วงเปา วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
3.อบรม อสม. เทศบาลสุเทพ 14 กรกฎาคม 2566
4.อบรม อสม. โดยใช้สื่อ ลดปวด ลดอ้วน ลดโรค รู้เท่าทันสื่อ
5.อบรมวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ โดย วิทยากรสื่อ วันที่ 11สิงหาคม 2566
6.อบรมวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ โดย วิทยากรสื่อ วันอาทิตย์ที่ 20สิงหาคม 2566